Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of vanwege Key Consult bv verricht, op alle adviezen door of vanwege Key Consult bv gegeven, op alle diensten door of vanwege Key Consult bv verleend en op alle publicaties/rapporten door of vanwege Key Consult bv uitgegeven.

 

Artikel 2: Opdrachtgever en overeenkomst

 1. Key Consult bv verricht uitsluitend haar werkzaamheden overeenkomstig deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Key Consult bv verricht haar werkzaamheden nadat zij hiertoe een schriftelijke overeenkomst gesloten heeft, dan wel nadat zij door haar opdrachtgever hiertoe schriftelijk gemachtigd is.
 2. Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan de (rechts-)persoon welke met Key Consult bv een overeenkomst aangaat tot:
 • Het verrichten van interim-managementwerkzaamheden;
 • Het geven van organisatie-, bedrijfskundige-, of financieel/economische adviezen, adviezen op het vlak van ICT;
 • Het (tijdelijk) tewerkstellen van werknemers van Key Consult bv ten kantore van de opdrachtgever;
 • Het verlenen van diensten in het algemeen, in de ruimste zin van het woord.
 1. Key Consult bv is nimmer tot acceptatie van een opdracht verplicht. Indien acceptatie door de opdrachtgever afwijkt van de offerte, komt de opdracht pas tot stand indien en voor zover Key Consult bv met deze afwijking heeft ingestemd.

 

Artikel 3: Informatieverschaffing en volmacht

 1. Door middel van het verstrekken van een opdracht verplicht de opdrachtgever zich alle, redelijkerwijs in het kader van de betreffende opdracht benodigde, informatie aan Key Consult bv zonder beperking te verschaffen.
 2. De opdracht omvat de onbeperkte volmacht aan Key Consult bv om te doen wat naar het oordeel van Key Consult bv in het kader van de opdracht wenselijk en/of noodzakelijk is.
 3. Hieronder moet tevens worden verstaan het inschakelen van derden indien de opdracht dit vereist. Kosten dezes zullen, na voorafgaande goedkeuring door de opdrachtgever, aan opdrachtgever worden doorberekend tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 4: Verantwoording en geheimhouding

 1. Bij overeenkomst kan worden bepaald dat Key Consult bv op vastgestelde tijden verantwoording aflegt over de tot dan verrichte werkzaamheden. Op verzoek van de opdrachtgever zal tussentijds bericht van de stand van zaken worden gegeven.
 2. Key Consult bv is tot geheimhouding verplicht van al hetgeen haar van de opdrachtgever ter kennis komt, behoudens ten opzichte van die derden die door Key Consult bv voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn ingeschakeld.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Key Consult bv is niet aansprakelijk voor welke schade of andere negatieve gevolgen dan ook die de opdrachtgever zou kunnen ondervinden ten gevolge van de diensten door Key Consult bv verricht, in welke vorm dan ook tenzij er sprake is van schuld of grove onachtzaamheid.
 2. De aansprakelijkheid van Key Consult bv voor de door de opdrachtgever ten gevolge van het handelen van Key Consult bv veroorzaakte schade is te allen tijde beperkt tot de door de opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigde bedragen. Te allen tijde moet in onderhavig geval de opdrachtgever per aangetekend schrijven Key Consult bv aansprakelijk stellen.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

 1. De betaling van de door Key Consult bv aan de opdrachtgever gezonden rekeningen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden, in dier voege dat binnen 14 dagen na facturering het verschuldigde bedrag hetzij ten kantore van Key Consult bv contant, hetzij middels bijschrijving op haar bankrekening is ontvangen, zulks tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Key Consult bv verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken met betrekking tot de betaling – terstond opeisbaar, zulks verhoogd met vertragingsrente van 1% per maand vanaf de vervaldatum over het bruto factuurbedrag tot aan het tijdstip van algehele voldoening, onverminderd het recht van Key Consult bv de uitvoering van haar dienstenpakket onmiddellijk te beëindigen, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Key Consult bv dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever.
 3. Indien Key Consult bv besluit tot incasso- en/of andere rechtsmaatregelen, komen alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de abonnee/opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen alsdan minimaal 15% van de bruto factuurwaarde.
 4. Key Consult bv heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere zaken, tot aan het moment van de algehele voldoening.

 

Artikel 7: Nederlands recht

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle met Key Consult bv gesloten overeenkomsten en eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van Key Consult bv.