Case

Nieuwe wetgeving voor onvrijwillige zorg in de ggz is van invloed op meerdere organisatieonderdelen van een ggz-instelling.

Hoe bereidt een organisatie zich voor op de veranderingen die nieuwe wetgeving met zich meebrengt? Hoe zorg je dat professionals zich voldoende bekwaam voelen om de nieuwe wetgeving uit te voeren? 

 

De Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang vervangen sinds januari 2020 de voormalige Wet Bopz. Betere bescherming van patiënten en zoveel mogelijk zorg op maat zijn belangrijke doelen van deze nieuwe wetgevingen. Ruim voor de inwerkingtreding van de wetten is Key Groep gestart met de projectbegeleiding bij een grote GGZ-instelling om de consequenties van deze wetten inzichtelijk te maken (impactanalyse) en de gehele organisatie voor te bereiden op de implementatie. Dit is projectmatig aangepakt waarbij de projectorganisatie bestond uit een stuurgroep van (geneesheer-) directeuren en vijf werkgroepen (werkprocessen Wvggz, Wzd, Wfz, EPD, scholing en communicatie).

 

In het traject tot 1 januari lag het accent op het vertalen van de wetgeving naar nieuw beleid, het maken van beleidskeuzes en het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en protocollen. Daarnaast werd de scholing van psychiaters door geneesheer-directeuren georganiseerd en een organisatie-brede communicatielijn opgestart, o.a. met e-learnings en informatie over veranderingen in het EPD.

 

Vanaf de start van het traject was helder dat de impact van de wetgeving pas écht duidelijk zou worden zodra de wet daadwerkelijk in de praktijk werd uitgevoerd. Op basis van signalen van professionals uit de praktijk, contact met burgemeesters, feedback van patiënten of hun vertegenwoordigers en jurisprudentie is een doorontwikkeling gemaakt van beleid en werkprocessen. Mede daarom is sinds 1 januari de projectorganisatie aangepast zodat een team van experts vanuit alle regio’s wekelijks de belangrijkste vragen uit de organisatie kan beantwoorden en centraal tot besluiten komt. Het resultaat is dat de vele professionals die met de wetgeving te maken hebben steeds meer routine ervaren en zich meer bekwaam voelen.

 

De uitvoering van de Wvggz blijkt een kwartaal na ingang nog steeds complex, omvangrijk en het levert grote tijdsdruk op. Dit staat grotendeels de bedoeling van de wet in de weg. Ook de samenloop van beide wetten is ingewikkelder dan verwacht. De extra verplichtingen en controles en de enorme toename van informatiestromen en werkdruk maakt dat wordt uitgekeken naar een spoedreparatiewet. Eind 2020 wordt een reparatiewet verwacht en evaluatie van de wetgeving vindt eind 2021 plaats. Aan Key Groep de prachtige vervolgopdracht om de implementatie en doorontwikkeling te begeleiden totdat professionals voldoende gefaciliteerd worden in het uitvoeren van de Wvggz.