Actueel

Maandag 15 juni 2020

Jeugdzorgverleners gezond en veilig aan het werk dankzij corona-protocol

Bron: FNV

Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en werknemersorganisatie FBZ hebben een principeakkoord bereikt over een corona overeenkomst met duidelijke afspraken en aanbevelingen voor de Jeugdzorg, voor tijdens én na de coronacrisis. Zo kan de zorg voor kwetsbare kinderen op een verantwoorde wijze worden gecontinueerd.

 

‘Door de onduidelijke richtlijnen van het RIVM wisten veel werknemers in de jeugdzorg de afgelopen weken niet welke rechten en plichten op hen van toepassing waren. De vakbonden kregen veel meldingen en vragen’ zegt Maaike van der Aar, jeugdzorgbestuurder bij de FNV. ‘Met de corona-overeenkomst die we nu hebben opgesteld, hebben we voor alle partijen duidelijke richtlijnen voor de jeugdzorg op papier.’ In de overeenkomst staan afspraken en aanbevelingen over gezond en veilig werken ten tijde van de coronacrisis én erna, waarmee ook de zorg voor kwetsbare kinderen gecontinueerd wordt.

 

Duidelijke richtlijnen

Het RIVM heeft na de uitbraak van de coronacrisis heel snel duidelijke protocollen en richtlijnen voor ziekenhuispersoneel opgesteld over o.a. het gebruik van persoonlijk beschermingsmateriaal, testmogelijkheden en regels omtrent ziekmelden. Albert Spieseke, onderhandelaar namens CNV: ‘Voor de overige zorgbranches, zoals de jeugdzorg, zorgden deze richtlijnen voor veel onrust. Nu staat duidelijk in de overeenkomst dat werknemers in de jeugdzorg zelf mogen bepalen of ze beschermingsmateriaal willen gebruiken.’ Op 4 juni is onder aanhoudende druk van de vakbonden uiteindelijk een handreiking voor gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor al het zorgpersoneel tot stand gekomen. Spieseke: ‘De coronaovereenkomst voor de jeugdzorg sluit daar naadloos op aan, maar gaat nog een tandje verder met tal van arbeidsrechtelijke afspraken.’

 

Afspraken over werkdruk

De corona-crisis zorgt er verder voor dat er op een andere manier gewerkt wordt binnen de jeugdzorg, met het risico op overbelasting. De werkdruk is normaal al hoog in de jeugdzorg, maar door alle coronamaatregelen is deze op veel plekken fors gestegen. Voor kinderen die in een jeugdzorginstelling wonen, gold dat zij geen les kregen. Maaike van der Aar: ‘Iedereen die zijn eigen kinderen les heeft moeten geven, kan zich een voorstelling maken wat dat betekent op een jeugdzorg-groep van meer dan 10 jeugdigen. Ook de hulpverlening via beeldscherm nam extreme vormen aan; we hebben vele voorbeelden van jeugdzorgwerkers die 10 uur of langer aan een stuk achter een beeldscherm hulp moesten verlenen. Waaronder ook het inschatten van de spanningen, veiligheid en somberheid in gezinnen. En de afweging om er, ondanks geen persoonlijke bescherming, toch naartoe te gaan. ‘Het werken tijdens de corona crisis is vele malen intensiever dan voorheen al het geval was, zonder dat dit effect mag hebben op de kwaliteit van zorg’ zegt ook Lilian de Groot, onderhandelaar arbeidsvoorwaarden bij FBZ. ‘Maar er zitten grenzen aan de capaciteit van werknemers. De overeenkomst bevat daarom ook duidelijke afspraken over werkdruk.’

 

Niet klappen, maar lappen

De bonden zijn wel uitermate teleurgesteld dat werkgevers geen extra waardering wilden afspreken in tijd of geld, voor de extreme inzet van werknemers tijdens de afgelopen weken. ‘In een tijd dat het personeelstekort in de jeugdzorg zo groot is als nu en tegelijkertijd de maatschappelijke waarde eindelijk zo goed in beeld is gekomen, verwachten we dat daar ook iets tegenover staat. Jeugdzorgwerkers verzetten ondertussen namelijk wel structureel, in de hoogste staat van paraatheid en onder verzwaarde omstandigheden, vele uren overwerk. Daar is wat ons betreft echt meer voor nodig dan applaus’, sluit Van der Aar af.


Maandag 11 mei 2020

Nieuwe scheidingsaanpak door Scheiden zonder Schade

Bron: VNG

Een nieuwe aanpak ontwikkelen voor scheidingen. In twee regiolabs is het programma Scheiden zonder Schade, in co-creatie met gemeenten, Raad van de Kinderbescherming, advocaten, sociale teams, familierechters en Gecertificeerde Instellingen, druk bezig om dit voor elkaar te krijgen. Onderdeel van deze nieuwe aanpak is het inrichten van een Digitaal Plein.

 

 

De vernieuwde aanpak zal bestaan uit een alternatieve juridische procedure (de-escalerend, 1 gezamenlijk format, ouders sneller bij de rechter, deelbeslissing mogelijk), gezinsvertegenwoordiging (diverse pilots in lokale teams o.a. met GI. De gezinsbegeleider helpt onder meer bij het opstellen van het ouderschapsplan), het scheidingsloket (ondergebracht in de lokale structuur) en een Digitaal Plein met virtuele gezinsbegeleider (voor ouders, kinderen en professionals; verbinding met aanbod en professionals lokaal/regionaal).

 

Digitaal Plein

Het Digitaal Plein kent twee richtingen:

  • Een basiswebsite om inhoudelijke informatie (algemeen en regionaal), expertise en consultatie aan te bieden binnen diverse thema’s, maar ook om vanuit online zoekgedrag de bezoeker naar vervolginformatie en lokale expertise te leiden, te chatten met een robot en met professionals. Dit aangevuld met korte uitingen op social media.
  • Daarnaast een web-app waardoor overzicht en coördinatie ontstaat voor scheidende ouders met een scheidingsbegeleider waardoor duidelijk wordt welke stappen reeds gezet zijn en wat er nog te gebeuren staat.

 

Waar zijn we nu?

De eerste schetsen van het Digitaal Plein zijn gereed, het prototype wordt eerst regionaal getest. Het is een digitale infrastructuur die over 1,5 jaar als prototype gereed is. Gemeenten kunnen hier lokaal of regionaal op aansluiten, lokale spelers kunnen er met elkaar samenwerken en het lokale aanbod aan verbinden.

 

Oproep: klankbordgroep

Scheiden zonder Schade richt ook een klankbordgroep in die kan meekijken in wat ontwikkeld wordt binnen de regiolabs. Het programma is op zoek naar gemeenten en regio’s die al bezig zijn met een digitale infrastructuur op het gebied van scheiding en feedback kunnen geven op vragen als:

  • Wat zou er opgenomen moeten worden in de huidige infrastructuur om aan te sluiten op de nieuwe scheidingsaanpak?
  • Welke behoeften hebben gemeenten?
  • Welke kansen en risico’s zien we bij het gebruik van het Digitaal plein, missen we nog zaken?

Naar verwachting komt de klankbordgroep 2 keer (digitaal) bij elkaar. U kunt zich ook aanmelden voor deze klankbordgroep. 

 

Oproep: meekijken en testen

Het komend najaar wil Scheiden zonder Schade met zoveel mogelijk medewerkers vanuit de gemeente en gemeentelijke uitvoeringsinstanties deelnemen aan een gebruikerstest van het Digitaal Plein. Gemeenten worden opgeroepen om met beleidsmedewerkers Jeugd, Wmo, Participatie, vanuit de brede informatievoorziening en IT, en met professionals vanuit sociale teams deel te nemen aan een gebruikerstest. U kunt u opgeven via de link hieronder. U ontvangt een uitnodiging voor dit najaar met een link naar een gebruikerstest.

  • De regiolabs betreffen het arrondissement Den Haag en regio Oost-Brabant.
  • Scheiden zonder Schade is een uitvoeringsprogramma van de ministeries van JenV en VWS in samenwerking met de VNG.

 

 

http://eepurl.com/gX6PZT