Cases

Stichting Spring: marktverkenning positionering jeugdteams

Stichting Spring: marktverkenning positionering jeugdteams
Sinds januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg. Iedere gemeente is vrij om de toeleiding naar jeugdzorg naar eigen inzicht in te richten. Key Groep heeft in opdracht van Stichting SPRING een marktverkenning uitgevoerd onder twintig gemeenten. Met dit marktonderzoek is in kaart gebracht op welke manier gemeenten hun jeugdteams hebben ingericht en hoe zij de doorontwikkeling van deze teams zien. Lees hier het publieke rapport.

Gemeente Vught: integratie sociaal domein

Gemeente Vught is gestart met het herontwerpen van de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein. Dat wil zeggen, de hulpvraag van de burger is leidend voor het toegangsproces dat wordt doorlopen en niet meer een wet (Wmo, jeugdwet, participatie). Er is werkelijk sprake van een geïntegreerde toegang. Key Groep begeleidt het proces om te komen tot een goed ontwerp en een invoeringsplan.

Gemeente Halderberge: privacyscan

De decentralisaties binnen het sociaal domein hebben tot gevolg gehad dat gemeenten nieuwe taken uitvoeren die veelal gepaard gaan met het verwerken van privacygevoelige persoonsgegevens. Tegelijkertijd wordt de privacywetgeving steeds verder aangescherpt en is de landelijke aandacht voor het onderwerp groot. De gemeente Halderberge wil burgers verzekeren dat zij zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. Daarom heeft zij Key Groep gevraagd om een zogenaamde Privacyscan uit te voeren, waarmee is onderzocht in hoeverre de gemeente haar privacymanagement op orde heeft. Er is gebruik gemaakt van het format van VNG.

Icare: optimale afstemming zorgvraag en zorgaanbod

Icare wil haar functiehuis zo inrichten dat ingespeeld kan worden op de veranderende zorgvraag van klanten. Met andere woorden: hoe stem je zorgvraag en -aanbod optimaal op elkaar af? Key Groep is gevraagd om Icare te begeleiden bij het analyseren van de mogelijke scenario’s hiervoor.

Fusie Evean: samenvoegen backofficeprocessen

N.a.v. de fusie van Evean Werkt en Evean Zorg per 1 februari 2017 heeft het Shared Service Center van Espria de opdracht gekregen de backofficeprocessen (PSA incl. verzuim, FA, crediteuren) samen te voegen en de systemen van beide organisatieonderdelen aan te passen. Met name de hoge tijdsdruk (binnen 6 weken) is een grote uitdaging. Key Groep is gevraagd om het Shared Service Center hierbij te ondersteunen.

Gemeente ’s-Hertogenbosch: doorontwikkeling wijkteams

Key Groep begeleidt de gemeente ’s-Hertogenbosch bij het nadenken over de verdere doorontwikkeling van de wijkteams Jeugd en Wmo. Een doorontwikkeling die gaat over samenwerken in de wijk met alle partners in het sociale domein, samen doen wat nodig is voor een cliënt en die gaat over het wegnemen van barrières. Het is een proces waaraan alle partners in het sociale domein met veel energie deelnemen.

Gemeente Breda: doorontwikkeling Wmo en Beschermd Wonen

Key Groep begeleidt gemeente Breda bij de doorontwikkeling van de Wmo en Beschermd Wonen. Deze voor de gemeente relatief nieuwe taken brengen een complexe administratie met zich mee. Het verder doorontwikkelen van de administratieve processen naar de landelijke standaarden, het doorontwikkelen van gedetailleerde managementinformatie en het samen met zorgaanbieders werken aan een volledig rechtmatige administratie behoort tot onze opdracht.

Zorg-Lokaal: doorontwikkeling backofficeprocessen

Zorg-Lokaal voert de administratieve processen voor gemeenten uit in het kader van zorg in natura en PGB voor meer dan 40 klantgemeenten (circa 10% van de Nederlandse gemeenten). Key Groep biedt de ondersteuning die nodig is om de backoffice-administratie voor de Jeugdwet binnen de regio West-Brabant Oost op orde te krijgen. Ook draagt Key Groep zorg voor de implementatie van de iJw-standaard 2.0 en heeft Key Groep het controleproces van de jaarverantwoordingen van de kleine zorgaanbieders (met een omzet onder de €100.000) voor de regio West-Brabant Oost ontwikkeld én toegepast.

Alrijne Zorggroep: fusie HR- en roostersystemen

Na de juridische fusie tussen Rijnland Zorggroep en het Diaconessenhuis tot Alrijne Zorggroep, heeft Key Groep Alrijne geadviseerd over de haalbaarheid van de integratie van de HR- en roostersystemen. Doel van de integratie is werken vanuit één HR database en één roostersysteem, zodat er per 1 januari 2016 vanuit de geïntegreerde systemen verloond kan worden. Vervolgens heeft Key Groep, samen met Raet voor het HR systeem en Ortec voor het roostersysteem, in 4 maanden tijd de integratie en eerste upgrade van de bestaande systemen begeleid. Het resultaat is dat in januari 2016 vanuit één systeem de salarissen correct uitbetaald zijn. Tevens wordt ondersteuning en begeleiding geboden bij de verdere integratie van de HR afdeling, de introductie van HR self service en verbetering van de werkprocessen.

NWZ - Noordwest Zorggroep: oprichting Medisch Specialistisch Bedrijf

Bij de oprichting van het Medisch Specialistisch Bedrijf heeft Key Groep NWZ (het voormalig Medisch Centrum Alkmaar) geadviseerd over de te zetten stappen en de protocollen die nodig zijn om tot een adequate ontvlechting van taken, bevoegdheden en werkzaamheden te komen, benodigd om het Medisch Specialistisch Bedrijf vorm te geven. Daarnaast heeft Key Groep de overgang van het personeel van NWZ naar het Medisch Specialistisch Bedrijf voorbereid en begeleid, en een bijdrage geleverd aan het met de vakbonden afgesloten Sociaal Overgangsprotocol.

Bureau Jeugdzorg Noord Brabant: bronsystemen op orde

Key Groep begeleidt Bureau Jeugdzorg met het inrichten van de belangrijkste bronsystemen op het gebied van Financiën, Personeel en Productie. Met de grote veranderingen in de Jeugdwet zijn ook de taken en verantwoordelijkheden van de Bureaus Jeugdzorg behoorlijk veranderd. Deze verandering heeft grote invloed op de interne sturing van de organisatie waarvoor het nodig is de inrichting van de bronsystemen hierop te laten aansluiten.